Π.Εξ.Σ.Ε. – Πρόγραμμα Εξέλιξης Σχέσεων Επικοινωνίας

Το Πρόγραμμα Εξέλιξης Σχέσεων Επικοινωνίας – Π.Εξ.Σ.Ε. είναι μία έμμεση θεραπεία του λόγου η οποία στηρίζεται στην κοινωνική – αλληλεπιδραστική θεωρία. Είναι ένα θεραπευτικό πρόγραμμα το οποίο εμπλέκει τόσο τους γονείς όσο και το παιδί. Μέσω ωφέλιμων τροποποιήσεων στο επικοινωνιακό και γλωσσικό περιβάλλον του παιδιού προάγεται το επικοινωνιακό κίνητρο και ενισχύεται η γλωσσική του ανάπτυξη.

Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από τις εμπειρικά τεκμηριωμένες θεραπευτικές προσεγγίσεις «Βραχεία Θεραπεία με Εστίαση στη Λύση» και την «Θεραπεία Αλληλεπίδρασης Γονέα-Παιδιού».