Πρόγραμμα Σχολικής Ετοιμότητας

Η σχολική ετοιμότητα είναι ένας όρος που προσδιορίζει ένα ορισμένο επίπεδο ανάπτυξης (φυσικής, σωματικής, ψυχοκοινωνικής, συναισθηματικής, γλωσσικής, γνωστικής) ενός παιδιού, που του επιτρέπει να ανταποκριθεί με επιτυχία στις απαιτήσεις τις Α’ τάξης του δημοτικού σχολείου.

Ηλικιακά, τα περισσότερα παιδιά έχουν φτάσει σ’ αυτό το επίπεδο και πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης μεταξύ 5.7 και 6.6 ετών. Ωστόσο, κάποια παιδιά αν και βρίσκονται στην ηλικία αυτή δεν έχουν αναπτύξει δεξιότητες ανάλογες ώστε να αντεπεξέλθουν με επάρκεια στην Α΄ τάξη του δημοτικού.

Το πρόγραμμα σχολικής ετοιμότητας απευθύνεται σε αυτά τα παιδιά και τους παρέχει υποστήριξη, βοηθώντας τα να κατακτήσουν απαραίτητες δεξιότητες για την ομαλή ένταξη τους στην Α΄ δημοτικού.