Πρόγραμμα στην γειτονιά ή την κοινότητα

Με τη συναίνεση των γονέων, τα παιδιά συμμετέχουν σε  εξωτερικά προγράμματα, τα οποία πραγματοποιούνται στην κοινότητα. Όταν κριθεί αναγκαίο, τα παιδιά παρακολουθούν συνεδρίες ανάπτυξης και βελτίωσης των κοινωνικών τους ικανοτήτων και  γενίκευσης των δεξιοτήτων που έχουν διδαχθεί.