Κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες (σχιστίες)

Στις κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες εντάσσονται η σχιστία χείλους (χειλεοσχιστία), η σχιστία υπερώας (υπερωϊοσχιστία) και η συνύπαρξη και των δύο σχιστιών μαζί. Οι σχιστίες ποικίλλουν σε μέγεθος, σε έκταση και σοβαρότητα. Ανάλογα με τον τύπο της σχιστίας επηρεάζονται διαφορετικά υποσυστήματα της ομιλίας. Η αξιολόγηση των σχιστιών γίνεται από μια ομάδα διαφορετικών ειδικοτήτων συμπεριλαμβανομένου ενός γιατρού, ενός οδοντιάτρου και ενός λογοθεραπευτή. Επισημαίνεται ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι σχιστίες αντιμετωπίζονται με χειρουργική παρέμβαση.

Τα άτομα με σχιστία έχει τα εξής χαρακτηριστικά: