Μαθησιακές δυσκολίες – Δυσλεξία

Οι μαθησιακές δυσκολίες είναι μια ανομοιογενή ομάδα διαταραχών με προβλήματα στη διαδικασία μάθησης και επικοινωνίας σε συγκεκριμένο κοινωνικό περιβάλλον, ιδιαίτερα το σχολείο. Πρόκειται για δυσχέρεια ανταπόκρισης σε συγκεκριμένες εκπαιδευτικές απαιτήσεις σε βαθμό ανάλογο με τη χρονολογική ηλικία του παιδιού, τη νοημοσύνη του και τα εκπαιδευτικά του ερεθίσματα.

Δυσλεξία

Είναι μια νευρολογική, ψυχολογική και εκπαιδευτική διαταραχή. Αφορά την κατάκτηση και επεξεργασία του λόγου. Σημαντικός παράγοντας για την εμφάνισή της είναι η κληρονομικότητα. Μερικά από τα χαρακτηριστικά της είναι τα εξής:

Στην ανάγνωση:

Στην γραφή και στην ορθογραφία:

Στην αριθμητική:

 

Δυσαναγνωσία

Σε περίπτωση που το παιδί αντιμετωπίζει δυσκολίες στην ανάγνωση τότε εμφανίζει τα εξής χαρακτηριστικά:

 

Δυσορθογραφία

Στη δυσορθογραφία το άτομο δυσκολεύεται στη χρήση των κανόνων που διέπουν τον γραπτό λόγο καθώς και των ορθογραφικών κανόνων.  Τα βασικότερα χαρακτηριστικά τους είναι τα εξής:

 

Δυσαριθμησία

Όταν το παιδί έχει Δυσαριθμησία, τότε αντιμετωπίζει δυσκολίες στην αριθμητική και κατ επέκταση στα μαθηματικά. Εκτενέστερα αναφέρονται οι εξής δυσκολίες: