Απραξία

Η απραξία είναι μια επίκτητη κινητική διαταραχή της ομιλίας, στην οποία το άτομο αδυνατεί να προγραμματίσει τις κινήσεις των αρθρωτών (γλώσσα, χείλη). Ωστόσο οι μύες είναι ικανοί να λειτουργήσουν κανονικά, αλλά ο λανθασμένος προγραμματισμός από τον εγκέφαλο αποτρέπει την ολοκλήρωση ηθελημένων κινήσεων. Αξίζει να αναφερθεί ότι η απραξία συναντάται και στην παιδική ηλικία, η οποία έχει επιπτώσεις στην φωνολογική και στην γλωσσική ανάπτυξη. Συγκεκριμένα η απραξία κατηγοριοποιείται σε: απραξία άκρων, στοματική απραξία ή μη λεκτική και προφορική ή λεκτική.

Τα άτομα με απραξία έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: